Informace o zpracováních osobních údajů v ELBAS s.r.o.

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám poskytujeme tyto informace o zpracováních osobních údajů:

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je ELBAS s.r.o., Vysokomýtská 1202, 565 01 Choceň

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: .

2. Informace o zpracováních osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů – kontaktní údaje, životopis a motivační dopis.

Zpracování provádíme za účelem získávání nových zaměstnanců na základě právního titulu příprava a plnění smlouvy.

Získáváme je přímo od vás nebo od personálních agentur.

Budou u nás uloženy po dobu výběrového řízení. V případě domluvy na delším uložení vám doba uložení bude oznámena.

Tyto údaje nebudou předávány jiným příjemcům.

3. Informace o zpracováních osobních údajů osob na straně zákazníků

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů – kontaktní údaje – firma, emailová adresa a telefon.

Zpracování provádíme za účelem zajištění prodeje a expedice výrobků na základě právního titulu oprávněný zájem.

Získáváme je přímo od zákazníků.

Budou u nás uloženy po dobu zajišťování realizace zakázek a jejich reklamační lhůty v souladu s průmyslovými normami.

4.Informace o zpracováních osobních údajů osob na straně dodavatelů

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů – kontaktní údaje – firma, emailová adresa a telefon.

Zpracování provádíme za účelem zajištění nákupu materiálů, vybavení a služeb na základě právního titulu oprávněný zájem.

Získáváme je přímo od dodavatelů.

Budou u nás uloženy po dobu zajišťování realizace zakázek a jejich reklamační lhůty v souladu s průmyslovými normami.

 

5. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze pouze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu provádění obchodních nebo výrobních činností je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Máte právo, abychom vaše údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

6. Způsob výkonu práv subjektů údajů

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost.

Bude ověřena vaše totožnost (při osobním kontaktu na personálním oddělení stačí občanský průkaz) a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám odpovědná osoba předá písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

Žádost můžete podat i elektronicky, pak ji zašlete e-mailem na adresu: .

Uveďte do ní:

  1. Svoje jméno
  2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
  4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
  5. Údaj, zda jste naším zákazníkem, dodavatelem nebo zaměstnancem

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti, například podepsání žádosti elektronickým podpisem.Sídlo firmy

ELBAS, s.r.o.
Vysokomýtská 1202
565 02 Choceň

Kontaktujte nás

Tel.:  (+420) 465 471 380
Fax.: (+420) 465 483 096
E-mail: elbas@elbas.cz

Nahoru ↑