CCC + CAN Suite 6

CAN Suite je sada softwarových aplikací pro monitorování a analýzu dat přenášených sběrnicemi CAN (podle ISO 11898), především protokolem SAE J1939, který je rozšířený v užitkových vozidlech (trucky, autobusy) a mobilních strojích.
    

CAN Suite jako nástupce rozšířeného software UCINT Suite

 • ​Monitorování a analýzu v režimu on-line
 • Možnost záznamu on-line CAN komunikace do souboru a pozdější off-line analýzu ze simulovaného přehrávání těchto záznamů stejnými programy jako v režimu on-line; včetně možnosti „přehrávání“ na připojený CAN.
 • Předdefinovanou sadu CAN zpráv, aktualizovanou s ohledem na „emisní normu EURO-6 step C“; samozřejmě uživatel může tuto sadu libovolně editovat a rozšiřovat.

CAN Suite přináší výrazné novinky:

 • Díky architektuře ‚Klient - Server‘ může současně pracovat více klientských aplikací; aplikace zpracovávají stejná data, ale výstupy se liší - uživatel tak získává komplexnější analýzu. Jádrem sady CAN Suite je softwarový server CAN Control Center (zkráceně CCC), který klientským aplikacím poskytuje základní funkce: čtení CAN zpráv z on-line připojené sběrnice (prostřednictvím převodníku USB/CAN), záznam CAN komunikace do souboru, simulované přehrávání CAN zpráv v off-line režimu, parametrizaci přenosu, časovou synchronizaci, ...

 • Aplikace CANTrees, Q-Monitor, FMSplus, ReplayCAN, Diag1939SetEditor, které pod stejným jménem obsahoval i předchozí software, jsou přepracované a mají rozšířenou funkčnost; nově přibyly aplikace SendCAN, MessageRequesterConvertCAN (nahrazuje dřívější ExportCAN) a nejnovější QExporter.

 • Vlastní klientské aplikace serveru CAN Control Center mohou programovat i sami uživatelé díky knihovně CCC Extensions, která je podrobněji popsána v samostatné kapitole. Tyto programy pak mohou být šířeny dalším uživatelům s tím, že lze zajistit ochranu proti neoprávněnému užití.

Proč došlo ke změně názvu softwarové sady?

Předchozí software pracoval pouze s jedním typem hardware – s USB/CAN převodníkem UCINT II, zatímco CAN Suite může fungovat i s převodníky USB/CAN od jiných výrobců.

Aktuální verze CAN Suite 6 podporuje převodníky: 

Řada podporovaných typů převodníků se bude rozrůstat; ELBAS nabízí výrobcům hardware integraci jejich produktů do CCC zdarma.


 

CAN Control Center - CCC

CAN Control Center

 • Klíčová aplikace celé sady.
  Slouží jako datový zdroj (server), který CAN zprávy předává ke zpracování klientským aplikacím, i jako manažer klientských aplikací.
  Současně spuštěné klientské aplikace dávají uživateli různý pohled na stejná data, např. CANTrees zobrazí grafy časového průběhu hodnot, zatímco Diag1939 vypisuje aktuální chybové hlášky.

 • Získává CAN zprávy buď z on-line připojené sběrnice nebo off-line ze zvoleného diskového souboru, který obsahuje sekvenci CAN zpráv (obvykle dříve zaznamenaných a uložených CCC v on-line režimu).

 • Řadou parametrů lze funkci přizpůsobit aktuální potřebě, např.:
  ‚Listen only‘ ... on-line čtení aniž by převodník ovlivňoval CAN
    komunikaci
  ‚Turbo‘ ... zrychlené off-line přehrávání souborů
  - Nastavení rozsahu přehrávání
  - Nastavení přerušování přehrávání

 • V off-line režimu lze přehrávat nejen soubory v ‚nativním‘ formátu *.can2 či starším *.can, ale také ve formátech *.wl3 (záznamy z jednotky WayLogger3), *.csv, *.txt, *.asc, ...

 • Součástí je prohlížeč bufferu, umožňujích zobrazení a filtraci až 1 miliónu zaznamenaných CAN zpráv s možností exportu do *.csv a *.xlsx.


     

CANTrees

CANTrees

 • Víceúčelová aplikace pro monitorování datové vrstvy CAN;
  Monitorování výskytu CAN zpráv a jejich periodicity, obsahu datových polí v surovém tvaru i jako dekódované hodnoty obsažených veličin.

 • Způsoby zobrazení dat:

 • Zprávy ve formě stromových seznamů, které u zprávy uvádějí i definované v

 • Veličiny a jejich aktuální hodnoty.

 • Zprávy v ‚lineární‘ tabulce; uvádí i skutečnou periodou, indikaci výpadků a okamžitý obsah datového pole (‚multi-packet‘ zpráva podle SAE J1939 je prezentována jedním datovým polem).

 • Veličiny definované v přijatých zprávách v ‚lineární‘ tabulce; uvádí nejen okamžitou hodnotu, ale také mezní hodnoty číselných veličin či všechny dosud dosažené hodnoty stavových veličin.

 • Grafy s časovým vývojem zvolených veličin

 • ‚Velkoplošné panely‘ s hodnotou zvolené veličiny (užitečné „v terénu“, kdy počítač s aplikací neleží na kolenou uživatele).

Q-Monitor

Q-monitor

 • Grafické zobrazení časového průběhu libovolných veličin ve zvoleném záznamu; data celého záznamu mohou být zobrazena najednou, délka záznamu není časově omezena.

 • Funkce ‚Zoom‘ a ‚Kurzor A, B‘; zobrazení bufferu všech zpráv s možností filtrů;„extrakce“ vybraných úseků do samostatných souborů

 • Šablony, které definují výběr a způsob zobrazení veličin, pro automatizaci vyhodnocování dalších souborů.
    

 FMSplus

FMSplus

 • Monitor vybraných provozních hodnot a stavů z CAN protokolů SAE J1939/71 a FMS v atraktivní formě přístrojového panelu.

 • Zobrazení provozních dat číselně, textově a graficky; konfigurace motoru a retardérů tabulkově i graficky; přijímání/vysílání CAN zpráv kontrolkami.

 • Vyhodnocování diagnostiky DM1 podle SAE 1939/73.
    
        

SendCANSendCAN

 • Vysílání zvolených CAN zpráv na on-line připojenou sběrnici, s možností průběžných změn definovaných veličin.

 • Snadné přidání nových zpráv.

 • Šablony pro usnadnění opakovaných činností.

       

Diag1939

Diag1939

 • Vyhodnocování diagnostiky podle protokolu SAE1939/73.

 • Zobrazení aktuálních diagnostických kódů všech jednotek na CAN – tzv. DM1 diagnostika podle SAE J1939/73; uvádí nejen identifikaci řídicí jednotky (zdrojová adresa) a chybové kódy (SPN, FMI, OC) číselně, ale i textovou interpretaci.

 • Zjištění implementace dalších diagnostických funkcí podle SAE1939/73:

  • DM2 Dříve aktivní chybové kódy

  • DM3 Vymazání dříve aktivních chybových kódů

  • DM4 Parametry „Freeze Frame“

  • DM11 Vymazání aktivních chybových kódů.

   

ReplayCANReplayCAN

 • Přehrávání uložených záznamů (formáty *.can2, *.can, *.wl3, *.asc, *.csv, *.txt) na on-line připojenou sběrnici.

 • Vysílání zpráv v časových odstupech odvozených z „časového razítka“ uloženého v záznamu zprávy.

   

     

ConvertCANConvertCAN

 • Křížový převod mezi formáty: *.can2, *.can, *.wl3, *.csv, *.txt, *.asc

 • Možnost filtrování zpráv

 • Podpora dávkového zpracování více souborů

   

MessageRequesterMessageRequester

 • Odesílání žádostí o neperiodické („on request“) CAN zprávy mechanismem podle SAE J1939/21.

 • Předdefinovaná sada vybraných „on-request“ zpráv podle SAE J1939/71, rev. JUN2015:
  např. žádosti o provozní data pohonu a systému řízení emisí, o identifikace vozidla, komponent a řidiče

 • Možnost vytváření vlastních „žádostí“

 • Možnost vyslání dávky „žádostí“

 

SetEditor  SetEditor

 • Umožňuje editovat sady CAN zpráv, s kterými pracují programy CAN Suite: CANTrees, Q-Monitor, ConvertCAN, SendCAN.

 • Instalace CAN Suite obsahuje předdefinovanou sadu nejčastěji používaných zpráv SAE J1939, která zahrnuje i:

 • zprávy vysílané motory Euro 6 včetně vybraných emisních informací

 • zprávy související s funkcemi adaptivního EBS

 • adaptivního tempomatu

 • vzduchového pérování ECAS atd.

 

QExporter  >NOVINKA - pouze ve verzi CAN Suite 6<

QExporter

 • Slouží k převodu surových dat ze záznamových souborů (*.can2, *.asc, ...) na konkrétní hodnoty a průběhy veličin.

 • Výsledek je uložen do běžného *.xlsx tabulkového souboru.

 • Umožňuje vzorkování a výpočet statistických údajů vztažených ke každé exportované veličině.

 • Podporuje dávkové zpracování.
 • Využívá šablony použitelné napříč CAN Suite 6.

       

Sadu lze libovolně upravovat, především přidávat a editovat vlastní zprávy (identifikátor, periodu, seznam veličin v datovém poli a způsob jejich kódování).

Pracuje se standardními zprávami s ‚pevným datovým polem‘ i s tzv. ‚multiplexovanými‘ zprávami, jejichž datové pole se mění podle indexu.

Umožňuje editaci textů, které jsou používány jako hodnoty stavových veličin.

Textové hodnoty, stejně jako názvy zpráv i veličin mohou být vícejazyčné.Sídlo firmy

ELBAS, s.r.o.
Vysokomýtská 1202
565 02 Choceň

Kontaktujte nás

Tel.:  (+420) 465 471 380
Fax.: (+420) 465 483 096
E-mail: elbas@elbas.cz

Nahoru ↑